logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

กฟภ. (PEA) ประกาศเจตนารมณ์ “ต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก”

16 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามกับคณะผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ. ไม่โกง"

       วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานลงนามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ. ไม่โกง” พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 16 คน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

8594292332410e4b

       ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติ การไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็น ว่าการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 
        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนองนโยยายดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตมีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และรักษาวัฒนธรรมขององค์กร “บริการดี มีคุณธรรม” จึงได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตให้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ไม่ยินยอมหรือยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมและยกย่องพนักงานที่กระทำความดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
27

        การลงนามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ. ไม่โกง” ในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตรวมทั้งให้ ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

        ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานคณะกรรมการ PEA และคณะได้เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. หรือ ศปท. PEA ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการเปิดรับข้อร้องเรียนเรื่องราวทุจริต เพื่อพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดประสิทธิภาพและตอบ สนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน นโยบายมาตรการต่างๆ มีรูปแบบการบริหารงาน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรม ซึ่ง ศูนย์ ศปท. PEA มีกระบวนการทุจริต ประพฤติมิชอบทั้งจากผู้ปฏิบัติงาน PEA และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม บันทึกรับเรื่องร้องเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศ e-one Portal กำหนดระดับชั้นความลับของเรื่อง SMS แจ้งผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ จากนั้นจะดำเนินงานสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต้องแจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 5 วัน และต้องสรุปผลข้อเท็จจริงตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน
b78f162a4aab9e73
        นอกจากนี้ยังเยี่ยมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ในนามกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนองนโยบาย การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธ์ เพื่อขอข้อมูลเอกสารจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค 12 เขตทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ www.pea.co.th/peainfo หรือ โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณข่าว : http://www.springnews.co.th/

Go to top