logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay


ดัชนีประจำแฟ้ม
 
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 
(ไม่มีข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา 7(3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงก่อนเดือน ก.ย.2503)
   
1 พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ.2503 (มาตรา 10) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  (ไม่มีข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา 7(3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือน ต.ค.2503 – ต.ค.2541)    
2 ประกาศ กฟภ. เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน้าที่ 134-136 
ข้อมูลใช้ร่วมกับแฟ้ม
มาตรา 7(2) ข้อ 8 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top