logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay
 
ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข่าวสารกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1 (ไม่ภาระกิจที่เกี่ยวข้อง)    

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ PEA

ลำดับที่

ชื่อข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

หมายเหตุ

1

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control)

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

2

การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ใน Front Office ของ PEA

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

3

โครงการไฟฟ้าภูมิภาค ชุมชนร่วมใจปลูกดูแลรักษ์ป่า ลดภาวะโลกร้อนฯ

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

4

การศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสู่ชุมชน เพื่อจ่ายไฟให้กับโครงการหลวง หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

5

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

6

โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

 

7

โครงการ PEA ห่วงใยความปลอดภัยชุมชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

 มีนาคม 2557

8

โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ปี 2557-2558

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

 กรกฎาคม 2557
9

โครงการ PEA "Save Your Life ใส่ใจ หลอดเลือดสมอง"

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

 สิงหาคม 2557
10

การทอดกฐิน PEA ประจำปี 2557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

 กันยายน 2557

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
  ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top