logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay


ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข่าวสารกำหนด

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ปี 2557
เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557  กองบัญชี  
 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557  กองบัญชี  
 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557  กองบัญชี  
 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557   กองบัญชี   
 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557  กองบัญชี  
  ปี 2558
 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558  กองบัญชี  
 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  กองบัญชี  
 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558  กองบัญชี  
 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558  กองบัญชี  
  5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   กองบัญชี   
 6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558  กองบัญชี  
 7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558   กองบัญชี   

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
  ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top