logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay


ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนดที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว

ประกวดราคา

  ปี 2557

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/สถานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ

 

(ไม่มีข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปี 2557)

   
  ปี 2558
ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร    
 1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ PEA (NE1) DVB-012558    ​​กุมภาพันธ์ 58
 2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(บพ) 04/2558   ​​มีนาคม 58  
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(บพ) 07/2558   เมษายน 58
4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(จซ) 12/2558   เมษายน 58
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(บพ) 09/2558   พฤษภาคม 58
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(บพ) 11/2558   พฤษภาคม 58
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(บพ) 03/2558   มิถุนายน 58

 
สอบราคา

ปี 2557

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/สถานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ

 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส.ฉ.1 (บพ) 12/2557

 ​กองบัญชี  สิงหาคม 57
2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส.ฉ.1(บพ) 22/2557 

 กองบัญชี สิงหาคม 57 
3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส.ฉ.1(บพ)I-AAF-14/2557

 กองบัญชี กันยายน 57 
  ปี 2558
ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร    
 1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ฉ1(บพ) E-03/2558  กองบัญชี  มกราคม 58
 2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(บพ) 01/2558  กองบัญชี ​​มีนาคม 58  
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 02/2558  กองบัญชี ​​มีนาคม 58
4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 03/2558  กองบัญชี ​​มีนาคม 58
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 04/2558  กองบัญชี เมษายน 58
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 05/2558  กองบัญชี เมษายน 58
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(บพ) 05/2558  กองบัญชี เมษายน 58
8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 06/2558 กองบัญชี เมษายน 58
9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(บพ) 07/2558 กองบัญชี เมษายน 58
10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(จซ) 12/2558 กองบัญชี เมษายน 58
11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 11/2558 กองบัญชี พฤษภาคม 58
12 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 12/2558 กองบัญชี พฤษภาคม 58
13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 13/2558 กองบัญชี พฤษภาคม 58
14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 14/2558 กองบัญชี พฤษภาคม 58
15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 15/2558 กองบัญชี พฤษภาคม 58
16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 16/2558 กองบัญชี มิถุนายน 58
17 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 17/2558 กองบัญชี มิถุนายน 58
18 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ จป ฉ1 (จซ) I 04/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 07/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 08/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
21 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 09/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 10/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
23 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป ฉ1(จซ) 13/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
24 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 19/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58
25 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซส ฉ1(จซ) 10/2558 กองบัญชี กรกฎาคม  58

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

: ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

 

ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

Go to top