logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ กฟภ.  

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ

1

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

พลังงานของไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

2

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

3

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(แผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าในที่ห่างไกลชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่อาจ เกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

4

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(แนว ทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP)

สำนักนายกรัฐมนตรี


 

5

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

6

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

7

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

(การ รักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid-APG) การดำเนินตามเป้าหมายของการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE)  การส่งเสริมพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

8

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ 

(Draft Joint Statement of The Lao PDR, Thailand, Malaysia and Singapore Power Integration Project : LTMS PIP)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

9

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

(การปรับโครงสร้างพลังงาน ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

10

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

การสนับสนุนการดำเนินงาของศูนย์ดำรงธรรม

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

11

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

รายงาน ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

12

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

13

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557)

 (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

14

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(การ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ   ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) การให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการขยะมูลฝอย)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

15

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558

 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1)

 (แนว ทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ การออกระเบียบการรับซื้อจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ การเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะอุตสาหกรรม การออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) สำหรับปี ๒๕๕๘ (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ระบบโครงการข่ายสมาร์ทกริด)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

มติคณะกรรมการ PEA  

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ

1

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2557 (22 มกราคม 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

 

2

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2557 (19 กุมภาพันธ์ 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

 

3

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2557 (19 มีนาคม 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

 

4

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2557 (23 เมษายน 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

 

5

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2557 (21 พฤษภาคม 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

 

6

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2557 (26 สิงหาคม 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

 

7

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2557 (15 ธันวาคม 2557)

กองกิจการคณะกรรมการ

ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2557

8

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2558 (3 มีนาคม 2558)

กองกิจการคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่

1/2558,  2/2558  และ

3/2558 ไม่มีวาระประชา –

สัมพันธ์เพื่อทราบ

9

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2558 (22 เมษายน 2558)

กองกิจการคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2558 และ 6/2558

ไม่มีวาระประชาสัมพันธ์

เพื่อทราบ

 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top