logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)    
       


สัญญาอื่นๆ

สัญญาจ้าง

จ้างโดยวิธีประกวดราคา
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1  สัญญาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด เลขที่ จ.(จซ.) 01/2558 กองบัญชี  กุมภาพันธ์ 2558 
 จ้างโดยวิธีสอบราคา
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1  สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย เลขที่ จ. 01/2558 แผนกกฎหมาย มีนาคม 2558 


สัญญาซื้อ

ซื้อโดยวิธีสอบราคา
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย เลขที่ ซ.(จซ) 02/2558   กองบัญชี  เมษายน 2558 
2 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายสายไฟ เลขที่ ซ.(จซ) 01/2558  กองบัญชี เมษายน 2558
3 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ซ.(จซ)03/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
4 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซ.(จซ)05/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
5 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซ.(จซ)04/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
 6 สัญญาซื้อขายพัสดุหลักประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ เลขที่ ซ.(บพ) 01/2557   กองบัญชีและการเงิน  พฤศจิกายน 2558 
 7 สัญญาซื้อขาย Cover สำหรับบุชชิ่งหม้อแปลง เลขที่ ซ.(บพ) 02/2557  กองบัญชีและการเงิน พฤศจิกายน 2558 
 8 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ลูกถ้วย เลขที่ ซ.(บพ) 07/2557  กองบัญชีและการเงิน พฤศจิกายน 2558 
 9 สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ซ.(บพ) 08/2557   กองบัญชีและการเงิน  พฤศจิกายน 2558
 10 สัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบค่าฉนวนน้ำมันหม้อแปลง เลขที่ ซ.(บพ) 13/2557   กองบัญชีและการเงิน  ธันวาคม 2558 
 11 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซ.(บพ) 12/2557  กองบัญชีและการเงิน ธันวาคม 2558 
ซื้อโดยวิธีประกวดราคา
 ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ 
1 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เลขที่ ซ.02/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
2 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง เลขที่ ซ.03/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
3 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ซ.04/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
4 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ป้องกัน เลขที่ ซ.05/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 
5 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซ.(จซ)06/2558  กองบัญชี กรกฎาคม 2558 
6 สัญญาซื้อขายพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซ.(จซ)07/2558  กองบัญชี กรกฎาคม 2558 


สัญญาซื้อขาย-ไฟ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE1-0032/2558 กองวิศกรรมและวางแผน กฟฉ.1 มิถุนายน 58 
2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE1-177/2558 กองวิศกรรมและวางแผน กฟฉ.1 สิงหาคม 58

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top