logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay
 
 ดัชนีประจำแฟ้ม

 มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ

1

ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  

2

จรรยาบรรณองค์กร ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  

3

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  
4 คู่มือความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
PEA สำนักงานใหญ่
 
5 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2543 แผนกบริการและงานธุระกิจ กฟฉ.1

 

6 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และหรือทรัพย์สินระบบจ่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547 แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง กฟฉ.1  
7 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2552 แผนกบริการและงานธุระกิจ กฟฉ.1  
8 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2558 แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง กฟฉ.1  
9 หลักเกณท์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ.2557 แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง กฟฉ.1  
10 คำสั่ง และหลักเกณท์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้า ปี 2558 แผนกบริหารการขาย กฟฉ.1  
11 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฉ.1 กองอำนวยการ กฟฉ.1  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top