logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ

1

แผนปฏิบัติการ ภาค 2 และ กฟฉ.1 ประจำปี 2558 แผนกแผนธุรกิจ กองบริการลูกค้า  

2

แผนงานและโครงการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  

3

โครงการ PEA ตามนโยบาย Road to LED กองพัฒนาระบบไฟฟ้า PEA ESMO  

4

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานำร่องในอาคารของรัฐในภูมิภาค กองพัฒนาระบบไฟฟ้า  
5 โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6

โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน PEA ESMO  

7

งบประมาณประจำปี 2558

แผนกงบประมาณ กซข.กฟฉ.1  

8

งบประมาณประจำปี 2558 (1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

กองงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)  

9

รายละเอียดประกอบ งบประมาณประจำปี 2558 (1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

กองงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)  

10

การ ดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง)

กองโครงการ  

11

PEA Front Office หรือ PEA Shop

คณะกรรมการ  
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top