logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9 (2) นโยบาย หรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ

1

นโยบายผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

2

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  

3

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรม แก่ผู้แจ้งเบาะแส ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  

4

ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำนักผู้ว่าการ  

5

นโยบาย PEA ปี 2558 สำนักผู้ว่าการ  
6

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556 – 2563

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556 – 2559

(ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 - 2563

 กองวางแผนวิสาหกิจ   

 

7

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 กองวางแผนวิสาหกิจ   

8

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ.2556-2560

กองวางแผนธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร  

9

ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558)

กองวางแผนวิสาหกิจ  

10

สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนงาน โครงการ งาน งบประมาณ)

กองวางแผนวิสาหกิจ  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top