logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay


ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

  ปี 2557-2558
เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1  กองบริการลูกค้า 2557-2558
 2 ขออนุมัติงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ปี 2558 (ครั้งที่ 1)  กองบริการลูกค้า ม.ค. 2558


ผลการพิจารณาการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

 ปี 2557
เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วยและเคเบิ้ลสเปเซอร์ เลขที่ ซส.ฉ.1(บพ) 14/2557 กองบัญชีและการเงิน  พฤศจิกายน 2557 
2 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ Cover สำหรับบุชชิ่งหม้อแปลง เลขที่ ซส.ฉ.1(บพ) 12/2557 กองบัญชีและการเงิน  พฤศจิกายน 2557 
3 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย เลขที่ ซส.ฉ.1(บพ) 22/2557 กองบัญชีและการเงิน  พฤศจิกายน 2557 
4 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ซส.(บพ.) 13/2557 กองบัญชีและการเงิน  พฤศจิกายน 2557 
5 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องทดสอบค่าฉนวนน้ำมันหม้อแปลง I-AAF-14/2557 กองบัญชีและการเงิน  ธันวาคม 2557 
6 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซส.ฉ.1 (บพ) 24/2557 กองบัญชีและการเงิน  ธันวาคม 2557 
  ปี 2558   
เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย เลขที่ ซส.ฉ.1 (บพ)02/2558  กองบัญชี เมษายน 2558 
2 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซส.ฉ.1 (บพ)01/2558  กองบัญชี เมษายน 2558 
3 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง เลขที่ ซส.ฉ.1 (บพ)03/2558  กองบัญชี เมษายน 2558 
  (ไม่มีผลการดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2558)    
4 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซส.ฉ.1 (บพ)04/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558 


ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา

  ปี 2558
เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 1  กองบัญชี มิถุนายน 2558
 2 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เลขที่ ซป.ฉ.1 (บพ)05/2558  กองบัญชี มิถุนายน 2558
 3 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซป.ฉ.1 (บพ)06/2558  กองบัญชี  มิถุนายน 2558 
 4 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน เลขที่ ซป.ฉ.1 (บพ)07/2558   กองบัญชี   มิถุนายน 2558 
 5 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar Rooftop) ประจำเดือนเมษายน 2558 ฝ่ายวิศกรรมและบริการ  เมษายน 2558 
 6 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ซป.ฉ.1 (บพ)08/2558  กองบัญชี กรกฎาคม 2558 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top