logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay


ดัชนีประจำแฟ้ม


มาตรา 7(5) ข้อมูล ข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ลำดับ

ชื่อข้อมูลข่าวสาร

วันที่รับข้อมูลข่าวสาร

จำนวนหน้า

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

หมายเหตุ

1

ไม่มีข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

       
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top