logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 7(4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ
 

เรื่องที่

เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
1

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

2

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

3

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 2

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

4

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

5 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

6 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

7

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

8 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

9 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

10 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

11 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

12  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

13 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

14 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

15 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

16 ประกาศ กฟภ. เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ กฟภ. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
17 ประกาศ กฟภ. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ กฟภ.รับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
18 ประกาศ กฟภ. เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ กฟภ. ฉบับที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
19 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
20 ประกาศ กกพ เรื่อง  "มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า" คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า จาก "กฟน.-กฟภ." คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top