logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน

เรื่องที่ ชื่อข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 
ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา 7(1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงก่อนเดือน ม.ค. 2556 จัดเก็บที่กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 1 ประกาศ กฟภ.เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงานอำนาจหน้าที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    หน้า 5-99
ข้อมูลใช้ร่วม
กับแฟ้มมาตรา
7(2)ลำดับที่ 8
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [นายฉัตรชัย พรหมเลิศ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ไม่มีข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา 7(1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือน ก.พ.– พ.ย.2556    
3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ไม่มีข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา 7(1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือน ม.ค.– พ.ย.2557    
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [จำนวน ๗ ราย ๑. พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ฯลฯ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ไม่มีข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา 7(1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือน ม.ค.– พ.ค.2558 
(สถานะ 6 พ.ค.2558)
   
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
    ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ.หนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Go to top