กองระบบสารสนเทศ : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
สนับสนุน ควบคุมดูแลระบบสาระสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี)
2.
พัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software) และสนับสนุนการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น
  - PEA Mobile Application
  - ซอฟต์แวร์ "ระบบแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน AutoFax & E-Mail"
  (Smart Invioce)
  - ซอฟต์แวร์ให้บริการส่งข้อความสั้นแจ้งข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
   
.
โทร : 0-4234-4207, 0-4234-5189   แฟกซ์ : 0-4234-5185