กองวิศวกรรมและวางแผน : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
งานวิเคราะห์วางแผนระบบไฟฟ้า และการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
2.
สำรวจ ออกแบบ และประมาณการสถานีไฟฟ้าชั่วคราว สายส่ง และระบบจำหน่าย
3.
จัดการงานซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงระบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ขนาดเล็กมาก (VSPP)
4.
งานจัดทำ ปรับปรุงแผนที่ระบบไฟฟ้า ข้อมูลสารสนเทศระบบไฟฟ้า และพัฒนา Application ที่เกี่ยวข้อง
5.
การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอนุรักษ์พลังงาน
6.
งานความปลอดภัยอาขีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน.
7.
ควบคุม ดูแล มาตรฐานงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
   
.
โทร : 0-4233-4178    แฟกซ์ : 0-4233-4180