กองอำนวยการ : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
งานด้านธุรการ (รับ-ส่ง เอกสาร)
2.
งานด้านการเงิน (รับ-จ่าย เงิน)
3.
ขายแบบประกวดราคา
4.
จัดทำหนังสือสัญญา หนังสือค้ำประกัน
5.
จัดทำข้อมูลการจ้างเหมาแรงงานของหน่วยงาน
6.
งานด้านบุคคล เช่น การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
7.
งานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
   
.
โทร : 0-4234-4072 / 0-4293-1171   แฟกซ์ : 0-4234-4133