กองบริการลูกค้า : หน้าที่รับผิดชอบ
งานลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า งานครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า ให้บริการเกี่ยวกับพาดสายสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม สำรวจประมาณการ ให้บริการงานธุรกิจเสริม เช่น งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
 
โทร : 0-4234-5179   แฟกซ์ : 0-4234-5179