กองก่อสร้างและบริหารโครงการ : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
บริหารจัดการงานก่อสร้างระบบสายส่ง, สถานีไฟฟ้า และ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
2.
บริหารจัดการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
3.
บริหารจัดการงานยานพาหนะและเครื่องมือกล
   
.
โทร : 0-4234-5193    แฟกซ์ : 0-4234-5194