กองระบบสื่อสาร : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
ดูแลและควบคุมการดำเนินงานด้านระบบสื่อสาร ประกอบด้วยระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงตามสาย ระบบภาพและเสียงชุดประชุม ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสื่อสารไร้สาย ระบบสื่อสารความเร็วสูง
2.
สนับสนุนงานติดตั้ง ปรับปรุง ทดสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร วิเคราะห์ วางแผนการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3..
บริหารจัดการระบบข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ประสานงานและเตรียมความพร้อม ในการให้บริการระบบสื่อสาร ภายในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( จังหวัดอุดรธานี )
   
.
โทร : 0-4224-8841    แฟกซ์ : 0-4234-4105