กองปฏิบัติการ : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
วิเคราะห์ และวางแผนการจ่ายไฟ ในระบบสายส่ง 115 kV และ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV ให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้
2.
ควบคุม สั่งการ operate อุปกรณ์ในระบบสายส่ง115 kV, สถานีไฟฟ้า, และระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV โดยระบบควบคุม อัตโนมัติจากระยะไกล (ระบบ SCADA)
3.
สั่งการ และสั่งงาน หน่วยปฏิบัติงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) และ บันทึกเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในระบบสายส่ง115 kV, สถานีไฟฟ้า, และระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV โดยระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (ระบบ OMS)
4.
บริหาร จัดการ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานประจำสถานี ไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
5.
บริหาร จัดการระบบศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟอัตโนมัติ (SCADA / DMS) และพัฒนา Application Software ที่เกี่ยวข้อง
   
.
โทร : 0-4293-1168    แฟกซ์ : 0-4293-1158