กองบัญชี : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
งานจัดซื้อ จัดหา พัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับการขยายเขต ปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน
2.
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
3.
งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านช่าง
4.
งานจ้างเหมาแรงงานบริการด้านระบบไฟฟ้า
5.
งานจ้างเหมาพนักงานขับรถบริการ
   
.
โทร : 0-4293-1174   แฟกซ์ : 0-4234-51898